จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจก่อสร้าง

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

ประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Express  สำหรับธุรกิจก่อสร้าง

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

ขั้นตอนที่ 1        การเตรียมชื่อโครงการ  กำหนดที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 7 กำหนดแผนก

HO        สนญ.         สำนักงานใหญ่
BN        บางนา        โครงการบางนาทาวเวอร์

ขั้นตอนที่ 2        การเตรียมผังบัญชี กำหนดที่ เมนูบัญชี ข้อ 2 ผังบัญชี จะต้องสร้างผังบัญชีที่จะใช้เกี่ยวกับโครงการโดยให้กำหนดตรงบรรทัด “แยกแผนก” เป็น Y เช่น

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
ลูกหนี้โครงการ สินทรัพย์ 1130-05
งานระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ 1140-03
วัสดุก่อสร้าง สินทรัพย์ 1140-04
ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา หนี้สิน 2120-03
รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง รายได้ 4100-05
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 5110-01
ต้นทุนก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 5120-00
เงินเดือนและค่าแรง ค่าใช้จ่าย 5310-01
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย 5310-03

ขั้นตอนที่ 3        กำหนดคลังสินค้าตามชื่อโครงการ โดยกำหนดที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 2 ตารางข้อมูล / 21 คลังสินค้า

HO        สนญ.         สำนักงานใหญ่
BN        บางนา        โครงการบางนาทาวเวอร์

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 4        เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้  กำหนดที่  เมนูซื้อ ข้อ 6 รายละเอียดผู้จำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 5        เตรียมข้อมูลลูกหนี้  กำหนดที่ เมนูขาย ข้อ 6 รายละเอียดลูกค้าตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 6        เตรียมข้อมูลวัตถุดิบกำหนดกลุ่มบัญชีวัตถุดิบที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ข้อ3. ระบบสินค้าคงเหลือ  2. กลุ่มบัญชีสินค้า และกำหนดที่ เมนูสินค้า ข้อ 2 รายละเอียดสินค้าตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 7        เตรียมข้อมูลสินค้าบริการ  กำหนดที่ เมนูสินค้า ข้อ 4 รายละเอียดสินค้าบริการตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 8        เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ เมนูซื้อ ข้อ 7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องนำมาใช้ในการบันทึกรายการ เช่นเงินเดือนและค่าแรง,ค่าเบี้ยเลี้ยงตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนที่ 9 สร้างเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม  กำหนดที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร โดยให้คัดลอกจาก หมวด OU ” จ่ายวัตถุดิบเข้าโครงการ” และกำหนด เลขที่บัญชีด้าน Dr.เป็น งานระหว่างก่อสร้างตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

บริษัท รักไทย จำกัด ได้รับเหมาก่อสร้างอาคารชุดแห่งหนึ่งที่บางนา โดยกำหนดอายุการก่อสร้าง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี

2551 – 2553  สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอาคารชุดนี้ได้กำหนดมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 45,000,000.00 บาท และทางบริษัทฯ ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ประมาณ 31,000,000.00 บาท และมีรายละเอียดการดำเนินงานใน ปี 2551 ดังนี้

ปี 2551
ราคาตามสัญญา 45,000,000.00
หัก : ราคาทุนก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีปัจจุบัน 10,000,000.00
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอีกจนงานเสร็จโดยประมาณ 21,000,000.00
รวม ราคาทุนก่อสร้าง 31,000,000.00
กำไรโดยประมาณ 14,000,000.00

 

กรณีที่กิจการใช้วิธีบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำสำเร็จ
คำนวณหาอัตราร้อยละของงานที่ทำเสร็จ =  คชจ.ที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีปัจจุบัน /

ราคาทุนรวม * 100

=  10,000,000/31,000,000 * 100
=  32.25 %
คำนวณหารายได้ที่รับรู้ =  ราคาตามสัญญา *

อัตราร้อยละของงานที่ทำเสร็จ

=  45,000,000 * 32.25 %
=  14,512,500
คำนวณการกำไรที่รับรู้ปี 2551 =  รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน –

คชจ.ที่เกิดขึ้นถึงสิ้นปีปัจจุบัน

=  14,512,500 – 10,000,000
=  4,512,500
กำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน =  4,512,500

 

ขั้นตอนในการทำงาน

 1. บันทึกซื้อวัตถุดิบที่ เมนูซื้อ / ข้อ 4 ซื้อเงินเชื่อ โดยระบุแผนกและคลังเป็น HOตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

หมายเหตุ คุณอาจจะระบุคลังที่จะรับวัตถุดิบเข้า เป็นคลังของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ เลยก็ได้

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

2. โอนย้ายวัตถุดิบจากคลังสำนักงานใหญ่ เข้าโครงการก่อสร้างที่บางนาทาวเวอร์ โดยบันทึกที่ เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 2 โอนย้ายระหว่างคลัง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีวัตถุดิบคงเหลือในแต่ละโครงการเท่าใด รวมทั้งปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในสำนักงานใหญ่

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ในขั้นตอนนี้โปรแกรมจะไม่บันทึกบัญชีให้ ดังนั้นถ้าเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual จะต้องบันทึกรายการเองที่ เมนูบัญชี ข้อ 1 ลงรายการประจำวัน / สมุดรายวันทั่วไปตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

 

3. บันทึกเบิกวัตถุดิบเข้าโครงการที่ เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 1 จ่ายสินค้าภายใน /

จ่ายวัตถุดิบเข้าโครงการ ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

4. บันทึกค่าใช้จ่ายที่ เมนูซื้อ ข้อ 5 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

5. บันทึกโอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้างานระหว่างก่อสร้างที่ เมนูบัญชี ข้อ 1 ลงรายการประจำวันตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

6. บันทึกขายเชื่อ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ เมนูขาย ข้อ 4 ขายเงินเชื่อตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676หมายเหตุ ให้เลือกภาระภาษีขายเป็นแบบ “เกณฑ์เงินสด”

โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

7. บันทึกรับชำระหนี้ที่ เมนูการเงิน ข้อ 1 รับเงิน / ข้อ 5 รับชำระหนี้ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-76768. บันทึกรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยบันทึกที่ เมนูบัญชี ข้อ 1 ลงรายการประจำวัน        

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-76769. บันทึกต้นทุนก่อสร้างที่ เมนูบัญชี ข้อ 1 ลงรายการประจำวัน

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676กรณีกิจการใช้วิธีบันทึกรายได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นตามสัญญา ให้ปฏิบัติเหมือนกัน ตั้งแต่ข้อ 1 – 7 เท่านั้น ส่วนข้อ 8 การบันทึกรับรู้รายได้ และข้อ  9 บันทึกต้นทุนก่อสร้าง

จะบันทึกในปีสิ้นสุดงานก่อสร้าง หากต้องการดูรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ที่คงเหลืออยู่ สามารถดูได้จาก รายงาน 427 หรือ 42Cรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกตามคลัง

หรือถ้าจะดูเกี่ยวกับต้นทุนและรายได้ ของแต่ละโครงการก็จะสามารถดูได้จาก รายงานทางด้านบัญชี เช่น รายงานแยกประเภทแยกตามแผนกหรืองบทดลอง หรือดูผลกำไรขาดทุนของแต่ละโครงการได้

รายงาน 427

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

รายงานแยกประเภท 54

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

 


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com