จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจนำเข้า

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ลูกค้าหลายท่านโทรมาสอบถามว่า โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ใช้ได้กับธุรกิจนำเข้า ได้หรือเปล่า ก็ตอบลูกค้าไปตลอดค่ะ ว่าใช้ได้ นำไปใช้ได้ค่ะ เพียงแค่ต้องใส่ข้อมูลแบบละเอียดหน่อย เพราะนำเข้า-ส่งออก เอกสารเยอะมาก อย่างพวก ค่าธรรมเนียม ค่าระวาง ค่าผ่านพิธีการ ค่าบริการของชิปปิ้ง โอย...จิปาถะ ลองศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้งานตามรายละเอียดด้านล่างดูค่ะ

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Express สำหรับธุรกิจนำเข้า เริ่มต้นจาก

การเตรียมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมผังบัญชีที่ต้องใช้ อันได้แก่

บัญชีหมวดเลขที่บัญชี
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสินทรัพย์     1140-02
สินค้าระหว่างทางสินทรัพย์1140-04
เจ้าหนี้ต่างประเทศหนี้สิน2120-03
กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรายได้4200-04
ซื้อสินค้าต่างประเทศค่าใช้จ่าย5130-04

** บัญชี ซื้อสินค้าต่างประเทศ ใช้ในกรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้ เมนูซื้อ ข้อ 6 รายละเอียดเจ้าหนี้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูลสินค้า เมนูสินค้า ข้อ 2 รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการนำเข้า เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าระวาง และสินค้าระหว่างทาง เมนูซื้อ ข้อ 7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบรรทัดบัญชีค่าใช้จ่าย กำหนด  เป็นเลขที่บัญชีสินค้าระหว่างทาง

สินค้าระหว่างทาง เพื่อใช้ในการซื้อเข้า ในบรรทัดบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นเลขที่บัญชีสินค้าระหว่างทาง

ขั้นตอนที่ 5 สร้างเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อต่างประเทศที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสารโดยให้คัดลอกจากหมวด RR

ขั้นตอนที่ 6 สร้างเอกสารการรับสินค้าที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร โดยให้คัดลอกจาก หมวด JU

ข้อสังเกต กรณีที่เป็นการบันทึกบัญชีแบบ Periodic จะมีการกำหนดเลขที่บัญชีไว้ทั้ง 2 ฝั่ง คือบัญชีด้านเดบิทให้กำหนดเป็น บัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ ส่วนบัญชีด้านเครดิต ให้กำหนดเป็น บัญชีสินค้าระหว่างทาง เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

กรณีที่เป็นการบันทึกแบบ Perpetual จะกำหนดเฉพาะ ด้านเครดิตสินค้าระหว่างทาง อย่างเดียว

ขั้นตอนที่ 7  กำหนดเอกสารเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร โดยให้คัดลอกจากหมวดCA

ข้อสังเกต กรณีที่เป็นการบันทึกบัญชีแบบ Periodic จะมีการกำหนดเลขที่บัญชีไว้ทั้ง 2 ฝั่ง คือบัญชีด้านเดบิทให้กำหนดเป็น บัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ ส่วนบัญชีด้านเครดิต ให้กำหนดเป็น บัญชีสินค้าระหว่างทาง เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

 กรณีที่เป็นการบันทึกแบบ Perpetual จะกำหนดเฉพาะ ด้านเครดิตสินค้าระหว่างทาง อย่างเดียว

ขั้นตอนที่ 8 กำหนดการบันทึกผลต่างที่เป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ เงินโอนธนาคารBBLที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1 กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ข้อ 5 ระบบซื้อและเจ้าหนี้ ข้อ 2 วิธีการจ่ายชำระหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับการร้องขอให้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดซื้อจะทำการตรวจสอบถึงประวัติสินค้านำเข้า และตรวจสอบราคาสินค้า ไปยังผู้ขาย โดยอาจให้ผู้ขายทำใบเสนอราคา ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อ1. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับการร้องขอให้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดซื้อจะทำการตรวจสอบถึงประวัติสินค้านำเข้า และตรวจสอบราคาสินค้า ไปยังผู้ขาย โดยอาจให้ผู้ขายทำใบเสนอราคา ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อ

*** ขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกรายการในโปรแกรม

2. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับใบเสนอราคาจากผู้ขาย และมีการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อเรียบร้อย ทางฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการ โดยแนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการส่วนจัดซื้อเพื่อพิจารณาตรวจสอบ*** ขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกรายการในโปรแกรม

3. เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะทำเอกสารไปให้ทางฝ่ายการเงิน เพื่อทำการขอเปิด Letter of Credit (L/C) และฝ่ายการเงินจะส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ L/C ไปให้กลับทางธนาคาร ซึ่งขั้นตอนในการทำ L/Cจะต้องขึ้นอยู่กับการทำงาน       ของธนาคาร และเมื่อทางธนาคารตรวจสอบเอกสาร L/C เรียบร้อย ก็จะส่งเอกสาร กลับมายังฝ่ายการเงินและถ้าตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยฝ่ายการเงินก็จะทำการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอเปิด L/C

ขั้นตอนการบันทึก : บันทึกที่เมนู ซื้อ ข้อ 5 บันทึกค่าใช้จ่าย

โปรแกรมจะลงบัญชีโดย (ทั้ง Perpetual และ Periodic จะบันทึกบัญชีเหมือนกัน)

4.  เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับเอกสาร L/C จากฝ่ายการเงิน ก็จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อติดตามเอกสาร ส่วนผู้ขายจะทำเอกสาร Shipping document มายังฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้เปรียบเทียบกับ L/C

*** Shipping Document ประกอบด้วย Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L) และเอกสารอื่นๆ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อต้องรอสินค้าผ่านพิธีการนำเข้า

ขั้นตอนการบันทึก บันทึกที่เมนูซื้อ ข้อ 4 ซื้อเงินเชื่อ / ซื้อเงินเชื่อต่างประเทศ

โปรแกรมจะลงบัญชีโดย (ทั้ง Perpetual และ Periodic จะบันทึกบัญชีเหมือนกัน)

5.  ทาง Shipping จะจัดทำเอกสารขาเข้าเพื่อการผ่านพิธีการต่าง ๆ นำมาให้ฝ่ายจัดซื้อ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย และทราบจำนวนเงินค่าภาษีอากรนำเข้าตลอดจนค่าระวางขาเข้า ค่าประกันภัย และอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อฝ่ายจัดซื้อทราบรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนำเข้าก็จะนำเอกสารต่างๆ มาให้ฝ่ายการเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายต่อไป

ขั้นตอนการบันทึก บันทึกที่เมนูซื้อ ข้อ 5 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โปรแกรมจะลงบัญชีโดย (ทั้ง Perpetual และ Periodic จะบันทึกบัญชีเหมือนกัน)

6. เมื่อคลังวัตถุดิบได้รับสินค้าแล้ว จะออกใบรับของตามระบบการรับของสำเนาใบรายงานรับของให้กับฝ่ายการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ จะเป็นเอกสาร T/R เพื่อรอการตัดบัญชี

ขั้นตอนการบันทึก บันทึกที่เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 3 ปรับปรุงยอดสินค้า / รับสินค้าจากต่างประเทศ โดยราคาทุนต่อหน่วยของสินค้านำเข้านี้จะคำนวณได้จากมูลค่าของสินค้าที่นำเข้าบวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และหารด้วยปริมาณสินค้าที่นำเข้า จากตัวอย่างนี้คือ 1,080,000 + 1,500 + 1,500 / 150 = 7,220.-

กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual โปรแกรมจะลงบัญชีโดย    

กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic โปรแกรมจะลงบัญชีโดย

หมายเหตุ หากมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่คุณยังไม่ได้รับใบกำกับ หรือยังไม่ทราบ ณ วันที่รับสินค้าจากต่างประเทศ คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปบันทึกเช่นเดียวกับการบันทึกใน

ข้อ 5 เมนูบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น จากนั้นจึงนำยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้านำเข้าได้ที่

เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า / ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจากการนำเข้า

กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual โปรแกรมจะลงบัญชีโดย

 กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic โปรแกรมจะลงบัญชีโดย

7. กรณีถ้ามีภาษีซื้อ ให้นำไปบันทึกเฉพาะค่าภาษีที่ เมนูบัญชี ข้อ 1  ลงรายการประจำวัน \สมุดรายวันทั่วไป เมื่อบันทึกก็จะมีหน้าจอให้กรอกรายการเกี่ยวภาษีซื้อ เพื่อไปออกรายงานภาษีให้

8. เมื่อเอกสาร T/R ได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายการเงินจะจัดทำ cheque หรือ แบบฟอร์มเพื่อการโอนเงิน เพื่อลงนามอนุมัติ  เมื่อชุดจ่ายได้รับอนุมัติแล้วจะนำส่ง cheque ให้กับธนาคารที่รับ T/R และติดตามถามใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหักบัญชีจากธนาคาร ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมี8. เมื่อเอกสาร T/R ได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายการเงินจะจัดทำ cheque หรือ แบบฟอร์มเพื่อการโอนเงิน เพื่อลงนามอนุมัติ  เมื่อชุดจ่ายได้รับอนุมัติแล้วจะนำส่ง cheque ให้กับธนาคารที่รับ T/R และติดตามถามใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหักบัญชีจากธนาคาร ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะบันทึกเป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกับบันทึกโอนเงิน

ขั้นตอนการบันทึก        บันทึกที่เมนูการเงิน ข้อ 2 จ่ายเงิน / ข้อ 4 จ่ายชำระหนี้

โปรแกรมจะลงบัญชีโดย (ทั้ง Perpetual และ Periodic จะบันทึกบัญชีเหมือนกัน)

หมายเหตุ  'กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน'สำหรับในช่องจำนวนเงินหากเป็นผลขาดทุน

ให้ป้อนยอดติดลบ แต่หากเป็นผลกำไรให้ป้อนตัวเลขตามปกติ

*** หากต้องการดูรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่ สามารถดูได้จาก รายงาน 421

*** รายงานวิเคราะห์การซื้อ 811

*** รายงาน 812 สำหรับดูค่าใช้จ่ายในการนำเข้า


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com