จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจผลิต

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

1.  ขั้นตอนการกำหนดเลขที่บัญชี

ให้คุณกำหนดเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไว้ในผังบัญชีที่ เมนูบัญชี ข้อ 2. ผังบัญชี  ดังนี้

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
วัตถุดิบคงเหลือ สินทรัพย์ 1140-01
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ สินทรัพย์ 1140-02
งานระหว่างทำ สินทรัพย์ 1140-03
ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย 5400-00
ค่าแรง ค่าใช้จ่าย 5400-01
ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่าย 5400-02

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

 

หมายเหตุ คุณสามารถสร้างงบต้นทุนผลิตได้ที่ เมนูบัญชี ข้อ 9. สร้างงบการเงิน โดยดึงเลขที่บัญชีที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไปแสดง (อาจจะดูตัวอย่างการสร้างงบการเงินได้จากงบต้นทุนขาย ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม) ซึ่งเมื่อมีบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการผลิต ก็จะสามารถพิมพ์งบเพื่อดูต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้นได้ทันที

 2. ขั้นตอนการกำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า

โดยแยกประเภทสินค้าตามเลขที่บัญชีว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบที่ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1. กำหนดค่าเริ่มต้น / ข้อ 3 .ระบบสินค้าคงเหลือ / ข้อ 2 .กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้าตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

3. ขั้นตอนการกำหนดสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ

ให้บันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิต เช่น สัปปะรด ,น้ำตาลทราย ,กระป๋อง ,ฉลาก และ สัปปะรดกระป๋อง เป็นต้น ที่ เมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

4. ขั้นตอนการกำหนดรหัสผู้จำหน่าย

ให้กำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ใช้ติดต่อในการซื้อวัตถุดิบ ที่ เมนูซื้อ ข้อ 6. รายละเอียดผู้จำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

5. ขั้นตอนการกำหนดรหัสลูกค้า

เพื่อใช้ในการบันทึกการขายสินค้าสำเร็จรูป ให้กับลูกค้าที่ เมนูขาย ข้อ 6. รายละเอียดลูกค้า

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

6.ขั้นตอนการกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

เป็นการกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตสินค้า เช่น ค่าแรง และ ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่ เมนูซื้อ ข้อ 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

ขั้นตอนในการทำงาน

1. เมื่อมีการซื้อวัตถุดิบเข้าสต็อก ให้คุณมาทำการบันทึกที่ เมนูซื้อ ข้อ 2. ซื้อเงินสด หรือ ข้อ 4. ซื้อเงินเชื่อ เวลาที่คุณบันทึกซื้อคุณต้องอ้างถึงรหัสสินค้าที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้าผลก็คือโปรแกรมจะไปเพิ่มสต็อกตามรหัสสินค้าที่อ้างถึงตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodicตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

2. เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้คุณไปบันทึกที่ เมนูสินค้า ข้อ 1. รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 1.จ่ายสินค้าภายใน / จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต โดยคุณต้องอ้างถึงรหัสสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากหน้าจอรายละเอียดสินค้าที่ต้องการนำไปทำการผลิต โปรแกรมจะทำการตัดสต๊อกให้

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

สำหรับวิธี Periodic จะไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันให้

3. เมื่อคุณมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงาน ค่าโสหุ้ยในการผลิต ให้คุณสามารถเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายได้ 2 แห่ง คือ

1.  บันทึกใน เมนูบัญชี ข้อ 1.รายการประจำวัน / สมุดรายวันจ่าย โดยตรง หรืออาจจะสร้างสมุดรายวันการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 เล่มเพื่อใช้บันทึกรายการประเภทนี้โดยเฉพาะ

2.  หรือบันทึกที่ เมนูซื้อ ข้อ 5. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และ Periodic เหมือนกันตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

4.  กรณีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual จะปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้างต้นเข้าบัญชีงานระหว่างทำ โดยทำรายการที่ เมนูบัญชี ข้อ 1. รายการประจำวัน / สมุดรายวันทั่วไป (หรือสมุดรายวันการผลิต กรณีมีการสร้างเพิ่มไว้)

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

5. เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น  คุณต้องมีการบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าสต็อกเพื่อเก็บไว้ทำการขายต่อไป  ให้คุณมาทำการบันทึกรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเข้าสต๊อกที่  เมนูสินค้า ข้อ 1. รายการประจำวันสินค้า / ข้อ 3. ปรับปรุงยอดสินค้า / รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต ซึ่งคุณต้องคำนวณราคาต้นทุนรวมในการผลิตของสินค้าจากภายนอกโปรแกรม  แล้วค่อยนำยอดมาคีย์เข้าไป

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

สำหรับวิธี Periodic โปรแกรมจะไม่บันทึกบัญชีให้

6.  เมื่อถึงเวลาที่มีการจำหน่ายสินค้า ให้คุณไปทำการบันทึกการขายเพื่อทำการตัดสต๊อกและตั้งยอดลูกหนี้ที่ เมนูขาย  ข้อ 2 กรณีขายเป็นเงินสด หรือ ข้อ 4. ขายเงินเชื่อ

กรณีขายเงินสดตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ  Periodic

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ จาก รายงาน 427

ตัวแทนจำหน่าย/วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร. 083-444-7676

 


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com