จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ธุรกิจเช่าซื้อ-ผ่อนชำระ

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-444-7676 , 087-980-6789 Line ID: 0834447676 ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด http://www.cdginnovation.com , http://www.cdginnovation.co.th

ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ

การขายสินค้าโดยปกติ กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของลูกค้า(ผู้ซื้อ)ทันทีที่ส่งมอบ ซึ่งการขายนี้จะมีผลทำให้ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระทันที หรือชำระเงินตามระยะเวลาในการให้เครดิต เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน ลูกค้าบางรายอาจจะหาเงินมาไม่ทันเครดิตชำระหนี้ก็ได้ ผู้ขายจึงหาวิธีการที่จะผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าให้นานขึ้นและยังทำให้กิจการขายสินค้าได้มากขึ้น ปัจจุบันการขายสินค้าโดยผ่อนชำระได้ขยายตัวไปยังสินค้าประเภทต่างๆ โดยให้มีการชำระเงินได้หลายๆงวดและชำระทุกเดือนๆ ละงวด ซึ่งปกติแล้วนิยมให้ลูกค้าผ่อนชำระเงินค่างวดได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธุรกิจในการขายสินค้าโดยผ่อนชำระ และ การขายโดยการเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทต่อการขายสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งบางครั้งแยกไม่ออกว่าการขายสินค้านั้นเป็นการขายโดยผ่อนชำระ หรือ โดยการให้เช่าซื้อ

ข้อแตกต่างระหว่างการขายผ่อนชำระ และการให้เช่าซื้อมีดังนี้

 การขายผ่อนชำระการเช่าซื้อ
1. กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าเป็นสัญญาซึ่งผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์ทันทีให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายเป็นสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านึ้คราว
2. หนังสือสัญญากฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำสัญญาเป็นหนังสือซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เว้นแต่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำเป็นหนังสือต้องทำสัญญาเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
3. การยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้ากรรมสิทธิ์ได้ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว การฟ้องร้องจะบังคับให้ลูกหนี้ชำระเงินที่ยังขาดอยู่เท่านั้น ผู้ขายไม่มีสิทธิในตัวสินค้าเลย เว้นแต่ว่าได้มีข้อตกลงทำเป็นหนังสือสัญญาเอาไว้กฎหมายกำหนดไว้ว่า ในกรณีผิดนัดไม่ชำระเงินสองคราวติดๆกัน หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

 

กรณีศึกษา

บริษัท ซีดีจี 1985 จำกัด ได้ดำเนินกิจการโดยขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนชำระ กิจการมีรายละเอียดการดำเนินงาน ปี 2560 ดังนี้

 • 03/11/60 ซื้อ LCD TV โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 120,000
 • 03/11/60 ขายสินค้าโดยผ่อนชำระ เป็นจำนวนเงิน 200,000 โดยรับชำระค่าเงินดาว์น 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวด 10 งวดๆ ละเดือน
 • 03/11/60 บันทึกรับชำระเงินค่างวด งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 20,000

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

1. กำหนดเลขที่บัญชีที่จะต้องใช้ในการทำรายการที่ เมนูบัญชี ข้อ 2. ผังบัญชี

2. แก้ไขโครงสร้างงบการเงินที่ เมนูบัญชี ข้อ 9. สร้างงบการเงิน

 • งบดุล
 • งบกำไรขาดทุน

3. กำหนดรหัสผู้จำหน่ายที่ เมนูซื้อ ข้อ 6. รายละเอียดผู้จำหน่าย

4. กำหนดรหัสลูกค้าที่ เมนูขาย ข้อ 6.รายละเอียดลูกค้า

5. กำหนดรหัสสินค้าที่ เมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนในการทำงาน

1.บันทึกซื้อสดที่ เมนูซื้อ ข้อ 2. ซื้อเงินสด

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

 2.บันทึกขายเงินเชื่อ พร้อมรับเงินดาวน์ 10% ที่ เมนูขาย ข้อ 4. ขายเงินเชื่อ

ถ้าบันทึกบัญชีแบบ Perpetual จะลงบัญชีแบบนี้

ในขณะที่ Periodic จะบันทึกแบบนี้

เสร็จแล้วมาทำรับเงินดาวน์เลย (กรณีนี้ให้ไปทำรับชำระหนี้ ที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้)

รายการรายวัน จะเป็น Perpetual หรือ Periodic จะบันทึกรายการแบบนี้ให้หมดเลย

เมื่อมีการมาชำระหนี้ ให้บันทึกรับชำระหนี้ ที่เมนู การเงิน/รับเงิน/รับชำระหนี้ ทุกครั้ง จนกว่าจะครบตามจำนวนยอดเงิน ในทุกครั้งที่มีการรับชำระหนี้ โปรแกรมจะ

Dr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร/เช็ค

Cr. ลูกหนี้การค้า

3 . เมื่อสิ้นงวดบัญชี

หากระบบบัญชีคุณเป็นแบบ Periodic  สิ่งที่ต้องทำคือ

เข้าไปบันทึกบัญชีต้นทุนในสมุดรายวันทั่วไป ที่เมนู บัญชี / รายการประจำวัน / สมุดรายวันทั่วไป

 (สำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ไม่ต้องบันทึกบัญชี เ พราะถูกบันทึกในขั้นตอนออกอินวอยส์เรียบร้อยแล้ว)

บันทึกกำไรขั้นต้นรอตัดบัญชี (ทั้ง Perpetual และ Periodic บันทึบัญชีเหมือนกัน)

บันทึกรายได้ที่เป็นตัวเงินของปี 2560

สูตรการหากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น * 100 / ยอดขาย

= 80,000 * 100 / 200,000

= 8,000,000/200,000

กำไรขั้นต้น = 40%

 

คำนวณหารายได้ที่ได้รับเป็นตัวเงิน

เพื่อนำไปบันทึกบัญชี

รายได้ที่ได้รับเป็นตัวเงิน = จำนวนเงินที่ได้รับ x อัตรากำไรขั้นต้น

= 20,000 (เงินดาวน์) + 20,000 (เงินผ่อนงวดที่ 1) * 40%

= 40,000 * 40%

= 16,000

สามารถตรวจสอบยอดบัญชีรายได้จากการขายและต้นทุนขายได้จากรายงาน งบทดลอง ณ.สิ้นงวดบัญชี

ต้นทุนขายสำหรับการบันทึกบันชีสินค้าแบบ Periodic สามารถตรวจสอบได้ที่ เมนูรายงานบัญชี ข้อ 9.งบการเงิน / ต้นทุนขาย หรือ รายงาน 7. วิเคราะห์การขาย  7. สรุปยอดขายตามงวด 1. แยกตามหมวด


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com