จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com

ระบบบัญชีแยกประเภท

Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ระบบบัญชีแยกประเภท

ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ

1. จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้

2. สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท อาทิเช่น

 • ในงบเปรียบเทียบสามารถนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบได้สูงสุด 18 คอลัมน์
 • ข้อมูลที่นำมาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณ หรือดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดให้
 • ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ต้องการ
 • สามารถแสดงข้อมูลในรูปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็นฐานการคำนวณ
 • ในงบเดียวกัน ในแต่ละบรรทัด หรือแต่ละบัญชี สามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิลด์มาแสดงได้
 • สามารถกำหนดข้อความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ

3. มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา

4. รายงานสมุดเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้เอง 4 ชื่อ

5. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย ได้ตามความต้องการ

6. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย(Voucher)ใบเดียวกัน

7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบสำคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ

8. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการหักภาษี

9. สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)

10. สามารถกำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด (Cost Center)

11. มีระบบล็อคงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว

หน้าจอกำหนดรอบบัญชี

12. สามารถกำหนดวันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร

13. สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี ระบบบัญชี Express ก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ

14. สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไม่จำกัดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กำหนด

15. สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง

16. สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชี ได้ 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณการ

17. สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)

18. โปรแกรมบัญชี Express จะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลย์ ก่อนบันทึก

19. สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินค้าได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual

20. สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน

21. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา

22. สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชี และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

23. ในใบสำคัญ(Voucher)แต่ละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร

24. สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับปรุงตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63

25. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที

26. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ทันที

27. เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้า โปรแกรมจะนำไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ให้ทันที

28. สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก

 


โปรแกรมบัญชี Express โทร.087-980-6789, 083-444-7676  ฟรีติดตั้ง สอนการใช้งาน

สั่งซื้อโปรแกรมทาง    LINE ID :  083-444-7676

Add by QRCode

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส – Express 087-980-6789, 083-444-7676  ติดตั้ง, วางระบบ, สอนการใช้งานฟรี , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ , โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Like & Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี express ติดตั้งฟรี / สอนการใช้งาน / ฟรีวางระบบเบื้องต้น โทร. 087-980-6789 , 083-444-7676 Line ID: 0834447676 หรือทางอีเมล์ online@cdginnovation.com